• slidebg1
  SANAYÝ DALGIÇLIK HÝZMETLERÝ !
  Denizaltý yapýlarý bakým, onarým ve inþa alanlarýnda
  Sizlere Hesaplý ve Kaliteli çözümler sunuyoruz.
 • slidebg1
  GEMÝ BAKIM VE SÖRVEY HÝZMETLERÝ !
  Gemileriniz için suda raspa, bakým, onarým ve sörvey hizmetlerini
  Hassasiyet ve Ýtina ile gerçekleþtiriyoruz..
 • slidebg1
  SANAYÝ DALGIÇLIK HÝZMETLERÝ !
  Uzman kadrolarýmýz ile uygulanabilir çözümler üretiyozruz.
  Sizleri Hesaplý ve Kaliteli hizmete ulaþtýrýyoruz.

Projelendirme

Projelerinizde yüklenici yada taþeron olarak hizmet veriyoruz.

Taahhüt

Projelerinizi sýfýrdan anahtar teslim tamamlýyoruz.

Danýþmanlýk ve Destek

Ýþin öncesinde ve sonasýnda gereken tüm detaylarý sizinle çalýþýyor ve destek oluyoruz.

EGE SUALTI VE GEMÝCÝLÝK HÝZMETLERÝ

Uzun yýllardýr sektördeki deneyim ve tecrübelerini EGE SUALTI VE GEMÝCÝLÝK HÝZMETLERÝ olarak sizlerle paylaþan þirketimiz
genç ve dinamik yapýsýyla, modern hizmet anlayýþý ve teknolojik altyapýsý ile sizlere kaliteli ve güvenli hizmetler üretmektedir..

Vizyon ve Misyonumuz

Hizmetlerimizi sizleri dinleyerek geliþtiriyoruz ve uyguluyoruz.
Bizlere katmýþ olduðunuz tüm deðerler yeni misyonumuzu þekillendiriyor.

Yenilikçi Hizmet

Modern ve son teknoloji ürünlerinin kullanýmý ile hýzlý ve kaliteli hizmetler üretmek

En Ýyi Çözüm

Tecrübelerimizle sizlere uygulanablir en hesaplý ve en kaliteli hizmeti sunmak

Kaliteli Hizmet

Tüm iþlerimizde özenlele çalýþmak ve mutlak memnuniyet saðlamak için çaba harcýyoruz.

Birçok iþyerinde, mesai saat 5’te biter. Fakat baþarýyý izleyenler, bugünü dünden devralýr ve yarýna kadar taþýrlar.

Lawrence H. Martin

Dalýþ Ekibimiz

Açýklamalý Çalýþma Þemasý
A - Gemi bilgisi, tüm sörvey ve onarým çalýþmasý B - Klerens ölçülerinin alýnmasý C - Video ve fotoðraf çekilmesi D - Test ölçümlerinin yapýlmasý

 • 1. Sýnýf Dalgýç Supervisor

  A, B, C, D

  Cert. Nr. DA588

 • 1. Sýnýf Dalgýçlar

  A, B, C, D

  Cert. Nr. DA414
  Cert. Nr. DA937

 • 2. Sýnýf Dalgýçlar

  A, B, C, D

  Cert. Nr. DA564

 • Balýk Adamlar

  A, B, C, D

  Cert. Nr. BA1730
  Cert. Nr. BA1639

60 +

Ýstihdam

100 +

Tamamlanan Taahhüt

40 +

Proje

10 +

Çözüm Ortaðý

Hizmetlerimiz

EGE SUALTI VE GEMÝCÝLÝK HÝZMETLERÝ olarak Deniz Ýnþaat ve Sualtý hizmetlerini kurumsal yada bireysel talepleriniz doðrultusunda
uzman kadromuz ve deneyimlerimizle Kaliteli ve Hesaplý çözümlerle sunuyoruz.

Deniz Yapý Ýnþaat Hizmetleri

 • Ýskele mecvut durumlarýnýn hasar tespitlerinin yapýlmasý ve raporlanmasý
 • Ýskele Kazýklarý beton kýlýfla güçlendirme çalýþmalarý
 • Liman binalarý sualtý betonerme tamirleri
 • Ýskele ayaklarý mevcut durum güçlendirme iþlemleri
 • Ýskele kazýklarý midye ve deniz canlýlarý temizleme iþlemleri
 • Ýskele kazýklarý kumlama iþlemleri
 • Ýskele kazýklarý korezyon kaybý ölçümleri
 • Ýskele kazýklarý dalga çýrpýntý bölgesi malzeme tedariki,koruma ve kaplama iþlemleri
 • Katodik Koruma Ýþlemleri
 • Ýskele kazýklarýnýn galvenik anot tedariki,montaj ve kaynak iþlemleri
 • Þamandýra bakým onarým ve donatýmlarý
 • Palamar Þamandýra sistemleri projelendirme ve kurulumu
 • Usturmaça tamir bakým ve montajlarý
 • Tonoz imalatý ve montaj iþlemleri
 • Derinleþtirme,kazý ve airlift hizmetleri

Gemi Bakým Kurtarma

 • Sualtý Video ve Fotoðraf Çekimleri
 • Online Kapalý Devre Sualtý Çekimleri
 • Tüm Klaslý Sualtý Surveyleri
 • Tamir Amaçlý Sualtý Kaynak Kesim Operasyonlarý
 • Karine Anot Deðiþimleri
 • Deniz alýcýlarý körleme operasyonlarý
 • Karine ve Kinistin Kapak Temizlikleri
 • Pervane ve Dümen Bakýmlarý ve Temizlikleri
 • Gemi oturma durum surveyleri
 • Gemi hasar tespit surveyleri
 • Gemi kurtarma projelendirme operasyonlarý
 • Gemi kurtarma operasyonlarý
 • Batýk görüntüleme,projelendirme ve çýkarma operasyonlarý

Boru Hatlarý

 • Sualtý Boru Hatlarý Surveyleri ve Video çekimleri
 • Sualtý Boru hatlarý projelendirme iþlemleri
 • Projelere uygun sualtý boru serme iþlemleri
 • Ankrajlama ve sabitleme tonozlarý imalat ve montajlarý
 • Dolfen ve Palamar Þamandýra boru hattý baðlantýlarý
 • Mevcut Boru Hatlarý hasar tespit iþlemleri
 • HDPE ve Çelik boru hatlarý tamiratlarý
 • Sualtý boru hatlarý korezyon kaybý ölçümleri
 • Sualtý boru hatlarý anot tedarik ve montajlarý
 • Enerji nakil hatlarý projelendirme ve montajlarý
 • Fiberoptik Kablo hatlarý projelendirme ve montajlarý
 • Þarj ve Deþarj hatlarý montaj ve bakýmlarý
-->

Referanslarýmýz

Aþaðýda referanslarýmýzýn birkaçý bilgilerinize sunulmuþtur.
Lütfen daha fazla referans ve doðru yönlendirme için bizimle iletiþime geçin.

Tümü
Dalgýçlýk ve Deniz Ýnþaat
Gemi Bakým Kurtarma
Boru Hattý

Yetki Belgeleri ve Sertifikalar

Bizimle Ýletiþime Geçin

Sorularýnýz, talepleriniz ve diðer tüm konularda aþaðýdaki formu doldurarak bizlere ulaþabilirsisniz.
Müþteri temsilcisi yada ilgli birim personelimiz sizlere en kýsa sürede geri dönüþ yapacaktýr.

Mesajýnýz baþarý ile iletildi!